Armaragsyz diwanyň gapagy Futon süýşüriji uzaldylan ýaý

Gysga düşündiriş:

Divan ýassygy, diwan düşek mebelleriňizi dökülmelerden, tegmillerden, öý haýwanlarynyň saçlaryndan we zeperlerinden gorap biler.Şeýle hem futonyňyza düýbünden täze görnüş beriň.Çagalar we öý haýwanlary bolan öýler ýa-da mebelleri goramak üçin tygşytly çözgüt gözleýänler üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Çap edilen eplenýän diwan -1
Çap edilen eplenýän diwan -4
Çap edilen eplenýän diwan -6
Çap edilen eplenýän diwan -3
Çap edilen eplenýän diwan -7
Çap edilen eplenýän diwan -2

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Softumşak we elastik material:futon golsyz diwan örtükleri ýumşak elastik materialdan ýasalýar: 92% poliester süýümi + 8% spandeks, gaty uzyn we rahat, ýumşak, ýöne çydamly.360 dereje ähli örtükli uzalma dizaýny.Dürli nagyşlar, islendik öý bezegini täzeläň.

Mebel goragçysy we öý bezegi:Düşekli oturgyç mebelleriňizi dökülmelerden, tegmillerden, öý haýwanlarynyň saçlaryndan we zeperlerinden gorap biler.Şeýle hem futonyňyza düýbünden täze görnüş beriň.Çagalar we öý haýwanlary bolan öýler ýa-da mebelleri goramak üçin tygşytly çözgüt gözleýänler üçin ajaýyp.

Gurmak aňsat:Futon süýşüriji ýumşak uzalýan mata, aşagyndaky elastik zolaklar bilen ygtybarly, süýşürilmän ýerinde saklaň.Divan düşegiňize 360 ​​dereje gorag.Ajaýyp çap edilen nagyşly moda çyzgylar, mebelleriňize we öý bezegiňize ajaýyp goşuň, häzirki zaman otagyňyza laýyk gelýär.

Maşyn ýuwulýan:Futon örtüklerimizi islendik wagt arassalamak üçin aýryp bolýar.Easyeňil aýlawda sowuk suwda aýratyn ideg we tehniki hyzmat üçin ýuwulýan maşyn, akartma ulanmaň.Uzaldylan mata solmaýar, derman ýok we uzak möhletli ulanmak üçin çydamly.

Önümiň beýany

Köne diwan düşegiňizi owadan golsyz diwan örtügi bilen täzeläň!

Diwanyňyzyň üstü zaýalanýarmy, ýöne zyňmak islemeýärsiňizmi?

Divan düşegiňiziň başgaça görünmegini isleýärsiňizmi?

Diwanyňyzy köp çykdajy etmezden bezemegiň usulyny tapmak üçin köp synanyşýarsyňyzmy?

Uzaldylan diwan düşekleri, islegiňizi kanagatlandyrar!

Çap edilen eplenýän diwan -5 (2)

Ajaýyp öý bezegi
Owadan divan düşekleri, ajaýyp jaýyňyza çylşyrymly täsir eder.MIFXIN-den ýasalan divanlar size ajaýyp bezeg stilini berer.Şeýle hem, diwanyňyzyň has uzak dowam etmeginden goraýar.

Çap edilen eplenýän diwan -5

Doly gorag:Elastik zolak birikdirilen, diwanyňyzy gündelik ýyrtykdan, dökülmelerden, tegmillerden we başga-da köp ýagdaýlardan goraň.
Estetiki bezeg:Dürli ýönekeý, ýörgünli ajaýyp nagyşlar we reňkler.Öýüňiziň bezeg stiline görä reňk saýlap bilersiňiz.

Washuwulýan diwanyň gapagy1
Washuwulýan diwanyň gapagy2

Armyly maslahatlar

Adatça, diwanyň gapagynyň ululygy diwanyňkydan birneme uly bolmaly.

Diňe ýokarda agzalan goltuk däl diwan düşekleri üçin amatly, goltukly diwana laýyk däl.

Usuly barlaň we sargyt etmezden ozal diwanyňyzyň ölçegini ölçäň.

Divan düşek örtükleri, diwanyňyzyň zaýalanmagynyň öňüni alyp, köne diwanyňyzy owadan we täze edip biler.Ajaýyp öý bezegi stili!

Çap edilen eplenýän divan -7 (2)

Qualityokary hilli uzaldyjy material
Stretokary uzyn spandeks poliester süýümi, ýumşak we amatly.Easyeňil ideg üçin maşyn ýuwulýan.Çydamly we aşaga çydamly.

Çap edilen eplenýän diwan -7 (3)

Doly gorag
Aşakdaky elastik zolak dizaýny, diwanyň gapagyny berk saklaň.Divan mebelleriňizi doly örtmek we has gowy goramak.

Çap edilen eplenýän diwan -5 (2)

Livingaşaýyş otagyňyzy ýagtylandyryň
Gowy gurnandan soň diwanyňyzy oňat ýerleşdiriň.Ajaýyp bezeg effektini alyp biler.Diňe halaýan reňkiňizi saýlaň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamagyňyz üçin forma hasap-fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner). Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň