Arzan lomaý l şekilli düşek örtükleri 1 gatly diwan toplumynyň garşylygy Elastik burç diwanyň gapagy

Gysga düşündiriş:

Lyokary uzalyp gidýän ýumşak poliester spandex matasy, oturgyçlaryňyza ajaýyp örtük berýär.Bu ýerleşdirilen diwan süýşürijisi, ajaýyp effekt bilen gyrmyzy erkin görünmek üçin diwanyňyzy berk örülen görnüşde ýapmak üçin ajaýyp.Süýşmedik köpük önümleri, ýumşak we rahat duýgy bilen arassa görnüşi üpjün edip, gapagyň ýerinde bolmagy üçin oturgyç ýassygy kremlerine salynýar.Tebigy reňk bilen reňklenen ýa-da solmaýan reňk bilen boýaldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Arzan lomaý-5
Arzan lomaý-2
Arzan lomaý-1
Arzan lomaý-4
Arzan lomaý-6
Arzan lomaý-3

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Qualityokary hilli mata: 92% poliester 8% spandeks matasy, diwanyň örtügini has elastik we çydamly edýär.Himiki taýdan arassa we ekologiýa taýdan arassa, çagalar we öý haýwanlary üçin gaty howpsuz. 99% diwan üçin boşluk. Maslahat: Ölçegiňiz her tarap üçin hödürleýän maximun giňligine gaty ýakyn bolsa, has uly tarapyny saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

Diwanyň stilini we uzynlygyny nädip barlamaly: 1-nji ädim, baglanyşykdaky ikinji suratdaky ululyk diagrammamyzy barlaň.2-nji ädim, diwanyňyzyň haýsy diwandygyna göz ýetirmek üçin ululyk diagrammasyny barlaň.suratda görkezilişi ýaly, diwanyňyz L görnüşindäki diwan 2 bölek bolup biler, size 2 sany divan gapagy gerek.Armrest diwany 1 sany gerek.3-nji ädim, diwanyň her böleginiň uzynlygyny ölçäň. Ilki bilen üpjün edýän ululyk diagrammasyna serediň.Uzynlygyň zerurlygy, goltugyň uzynlygyny we beýikligini öz içine alýar.

Bu reňkde 2 sany ýassyk ýassygy saýlasaňyz, diwanyň gapagyny goşmazdan diňe 2 sany ýassyk ýassygy alarsyňyz. Her bir diwanyň gapagy, diňe 1 sany ýassyk ýassygy, ýassyk ýassygynyň ululygy 45 * 45cm / 17.7inch * 17,7inch.

Aladany aňsat - Bitarap sowuk suwda maşyn ýuwuň we pes temperaturada gurak saklaň.Softumşak, rahat we ajalsyz.Arassalamak, gurmak we arassalamak gaty aňsat.

Nädip ulanmaly: Diwanyň örtügi ýatylýan otagda, otagda, ofisde ýa-da myhmanhanada, toý dabarasynda, baýramçylykda we ş.m. ulanylyp bilner. Öý bezegiňize nepislik goşuň.Mebeli goraýjy: mebelleri gündelik eşiklerden we tegmillerden goraýar.Softumşak we çydamly matalar rahat duýgy döredýär.Şol bir wagtyň özünde aňsat we ykdysady taýdan arassalap bilersiňiz.

Önümiň beýany

Oturgyçly diwanyň gapaklary1
Arzan lomaý l şekilli düşek örtükleri 1 gatly diwan toplumynyň garşylygy Elastik burç diwanyň gapagy

Elastik düşek, divanlaryň köp görnüşine laýyk gelýär.Arassa tikiş;360 dereje Doly gurşaw.Islendik öý bezegini täzeleýär!Bu elastik uniwersal düşek ýassygy, mebelleriňizi tegmillerden, öý haýwanlarynyň saçlaryndan, kirlerinden, dyrnaklaryndan, könelmeginden we ýyrtylmagyndan we beýleki zeperlerden doly goramagy üpjün edýär.Çagalary, pişikleri we itleri bolan maşgalalar ýa-da mebelleri goramak üçin tygşytly çözgüt gözleýänler üçin ajaýyp.

Näme üçin 1 bölek elastik we çap edilen diwan gapagyny saýlamaly?

Öý bezegine az zähmet bilen döwrebap görnüş beriň;

Öz islegiňiz üçin dürli nagyşlar, gabat gelýän ýassyk ýassyklary we nahar oturgyjy.

Garşylyk-3

Elastik we ýumşak mata
Mata diňe bir ýokary elastik bolman, eýsem özüni rahat duýýan ýumşakdyr.Reňkleri jaýyňyzyň bezeg stiline görä saýlap bilersiňiz.

Garşylyk-1

Gyrmyzy material
Gyrmyzy material, diwanyňyzy ýumşak we tekiz degmek bilen ajaýyp görkezýär.

Garşylyk-2

Ansat gurnama
Gurmak aňsat.Arkan bolsa gapagy düzetmäge kömek edip biler.Intakyn dizaýn size ajaýyp duýgy getirýär.

Oturgyçly diwanyň gapaklary5
Oturgyçly divan örtükleri6

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamak üçin forma fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner) .Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň