Gizlinlik syýasaty

Gizlinlik syýasaty barada beýannama

HuiEn Tekstil, işimizi alyp barmakda duş gelýän şahsyýetleriň şahsy maglumatlaryny goramagy maksat edinýär.Adatça, “Şahsy maglumatlar” şol maglumatlardan kesgitlenip ýa-da kesgitlenip bilinýän ýa-da maglumat ulanyjysynyň eýeçiligindäki beýleki maglumatlar bilen bilelikde kesgitlenip bilinýän şahsyýet hakda maglumatlardyr.Bu Gizlinlik Policyörelgesi, HuiEn Tekstil we onuň ygtyýarly dolandyryjylary ("biz" "biz" "biziň") müşderileriň we potensial müşderileriň Şahsy Maglumatlaryny ("siz" "siziň") nädip we näme üçin dolandyrýandygyny düşündirýär.Syýasatlarymyz we amallarymyz, Şahsy maglumatlaryňyzyň goralmagyny üpjün etmek üçin döredildi.Bu Gizlinlik Policyörelgesi, HuiEn Tekstiliň şahsy maglumatlaryňyzy näme üçin we nädip ýygnaýandygyna we ulanýandygyna, şeýle maglumatlaryň kime açylýandygyny we kime maglumat elýeterliliginiň haýyşlaryna ýüzlenip biljekdigine düşünmäge kömek etmek üçin döredildi.

Bu Gizlinlik Policyörelgelerini üns bilen okaň.Bu Gizlinlik Policyörelgesi wagtal-wagtal üýtgedilip bilner.

Şahsy maglumatlary goramak borçnamalary

HuiEn Tekstiliň işiniň tebigaty şeýle, şahsy maglumatlary ýygnamak, ulanmak we aýan etmek biziň hödürleýän önümlerimiz we hyzmatlarymyz üçin möhümdir.Şahsy gizlinliklere hormat goýmak we goldamak üçin şahsy maglumatlary ýygnamak, saklamak, gaýtadan işlemek ýa-da ulanmak bilen bu syýasaty Şahsy Maglumatlary Goramak Kanuny 2010 (“PDPA”) bilen deňleşdirýäris.

Biz ähli işgärlerimiziň we wekillerimiziň bu borçnamalary ýerine ýetirmegini üpjün etmek bilen deň derejede borçlanýarys.PDPA-nyň çäginde HuiEn Tekstil Şahsy Maglumatlaryňyz babatynda aşakdaky borçnamalara borçlanýar:

1. Razylyk
2. Maksady çäklendirmek
3. Duýduryş
4. Giriş we düzediş
5. Takyklyk
6. Gorag
7. Saklamak
8. Geçiriş çäklendirmesi
9. Açyklyk
10. Beýleki hukuklar, borçlar we ulanyş

Borç 1 - razylyk

PDPA HuiEn Tekstiliň şahsy maglumatlaryny ýygnamak, ulanmak ýa-da aýan etmek üçin razylyk bermedik hasap edilmese, şahsyýetiň şahsy maglumatlaryny ýygnamagy, ulanmagy ýa-da açmagy gadagan edýär.Bizden talap edilýän Şahsy Maglumatlary bermek bilen, şu Gizlinlik Policyörelgelerinde we Şahsy Maglumat ýygnamak Beýannamamyzda görkezilişi ýaly Şahsy Maglumatlaryňyzy ulanmaga we aýan etmäge razylyk berýärsiňiz.

Bu razylyk, HuiEn Tekstiline ýazmaça habarnamany üýtgetmek ýa-da ýatyrýançaňyz güýje girýär (aşakda görkezilen aragatnaşyk maglumatlary).Şahsy maglumatlaryňyzyň haýsydyr bir ulanylmagyna ýa-da ulanylmagyna ýa-da mälim edilmegine razylygyňyzy yzyna alsaňyz, haýyşyňyzyň häsiýetine baglylykda önümlerimizi ýa-da hyzmatlarymyzy size hödürläp, şertnamalaýyn gatnaşyklary dolandyryp bilmeris. ýerinde ýa-da talaplara jogap bermek.

Hasap üçin hasaba duranyňyzda, adyňyz, kompaniýanyň ady, salgysy, e-poçta salgysy we telefon belgisi ýaly aragatnaşyk maglumatlaryňyzy sorap bileris.

Borç 2 - Maksady çäklendirmek

PDPA guramanyň şahsy maglumatlary ýygnamak, ulanmak ýa-da paş etmek üçin maksatlaryny we derejesini çäklendirýär.HuiEn Tekstil bilen aragatnaşyk saklanylanda, ähli aragatnaşyklar biz tarapyndan iberiler we saklanar.HuiEn Tekstil, hasaba alyşlardan, haýyşnamalardan, anketalardan, e-poçta, telefon ýa-da başga usullardan şahsy maglumatlary alyp biler:

1. gönüden-göni;haçan-da bolsa, telefon, söhbetdeşlik, e-poçta, web formalary, sosial media arkaly bolsun;marketing materiallaryna ýazylmak;ýa-da HuiEn Tekstiline önümler ýa-da hyzmatlar hödürlenende;ýa-da HuiEn Tekstil önümlerini ýa-da hyzmatlaryny almak.
2. HuiEn Tekstil hosting we maglumat tehnologiýa hyzmatlaryny ulanýan geljekki we häzirki müşderiler;
3. hödürleýän islendik ykjam enjam programmalaryny ulanyjylar (meselem, iOS we Android programmalarymyz);
4. hyzmat üpjün edijiler we işewür hyzmatdaşlar;
5. iş isleýänler;we
6. özara gatnaşygy bolan beýleki üçünji taraplar

HuiEn Tekstil, şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamagyň, ulanmagyň we paýlaşmagyň usullary barada size saýlaw berýär.Mysal üçin, bizden aragatnaşyk almak isleýändigiňizi, haýsy aragatnaşyk we / ýa-da maliýe maglumatlarynyň biziň bilen döreden ulanyjy hasabyňyzda saklanjakdygyny saýlap bilersiňiz.Käbir hyzmatlar üçin belli bir maglumatlary bermezligi saýlasaňyz, biziň bilen bolan käbir tejribeleriňize täsir edip biler.Biz bilen işleşeniňizde ýa-da käbir hyzmatlary ulananyňyzda, ulanyjy hasaby döretmek soralyp bilner.Ulanyjy hasabyňyz, ady, poçta salgysy, e-poçta salgysy ýa-da kredit kartoçkasy ýaly şahsy maglumatlaryňyzy saklap biler.

Şeýle hem, size degişli, ýöne sizi şahsyýeti kesgitlemeýän maglumatlary ýygnap bileris (“Şahsy däl maglumatlar”).Şahsy däl maglumatlar, sizi asyl görnüşinde şahsyýeti kesgitläp bilýän, ýöne şahsy maglumatlary aýyrmak ýa-da gizlemek üçin üýtgeden (mysal üçin, şeýle maglumatlary jemlemek, anonimleşdirmek ýa-da kesgitlemek arkaly) üýtgeden maglumatlary öz içine alýar.

Borç 3 - Duýduryş

Şahsy maglumatlary gönüden-göni sizden ýygnanymyzda, şu Gizlinlik Policyörelgelerine ýa-da Şahsy Maglumat ýygnamak Beýannamasynyň üsti bilen ýygnamagyň, ulanmagyň ýa-da aýan etmegiň maksady barada size habar bereris.Şahsy maglumatlary diňe kanuny we adalatly usullar bilen ýygnarys.Şahsy maglumatlar ätiýaçlandyryş teklibini dolduranyňyzda, biziň bilen ätiýaçlandyryş şertnamasy boýunça talap edeniňizde ýa-da www.huientextile.com web sahypamyzy ulananyňyzda ýa-da gireniňizde we başga maglumatlary (Şahsy maglumatlary goşmak bilen) ibereniňizde ýygnalýar.

Web sahypamyza gireniňizde käbir maglumatlar awtomatiki ýygnalýar, sebäbi IP adresiňiz serwer tarapyndan tanalmaly.Sahypamyzyň bölekleriniň ulanylyşyna gözegçilik etmek we derňemek üçin IP adres maglumatyny ulanyp bileris.

Kukileri web sahypamyzda ulanyş şertlerinde görkezilişi ýaly birnäçe maksat bilen ulanyp bileris.Gutapjyklarymyz, diňe web sahypamyzdaky onlaýn işjeňligiňize degişli işleriňizi yzarlar we beýleki internet işjeňligiňizi yzarlamaz.Kukilerimiz şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnamaýar.Sahypamyza serediňUlanyş şertlerigutapjyklary ulanmak syýasatymyz üçin.

Borç 4 - Giriş we düzediş

PDPA laýyklykda, talap etmäge hukugyňyz bar (belli bir boşadylmalar bilen):

1. Biziň eýeçiligimizdäki şahsy maglumatlaryňyzyň käbirine ýa-da hemmesine girmek;we
2. Şahsy maglumatlaryň, haýyşyňyzyň berlen senesinden bir ýyl öň biz tarapyndan ulanylan ýa-da ulanylan ýa-da aýan edilen ýollar barada maglumat.

PDPA-da käbir boşadylmalary hasaba almak bilen, şahsy maglumatlaryňyzy siziň islegiňiz boýunça ulanmaga we düzetmäge mümkinçilik bereris.Eger-de siz hakda Şahsy Maglumatlary saklasak we Şahsy Maglumatlaryň takyk, doly we döwrebap däldigini kesgitläp bilseňiz, Şahsy Maglumatlaryňyzy takyk, doly we döwrebap bolar ýaly düzetmek üçin degişli çäreleri göreris.Girmekden ýüz öwürmek ýa-da Şahsy maglumatlary düzetmekden ýüz öwürmek üçin sebäpler bereris.

Şahsy maglumatlaryňyza girmek ýa-da düzetmek islegiňiz, giriş haýyşy alnan pursadyndan mümkin boldugyça gysga wagtda amala aşyrylar.21 günüň içinde jogap berip bilmesek, haýyşyňyza jogap berjek wagtymyzy ýazmaça habar bereris.

Borç 5 - Takyklyk

Şahsy maglumatlaryň ulanyljak ýa-da ulanyljak maksadyna (gönüden-göni baglanyşykly maksady goşmak bilen) ýygnaýan, ulanýan ýa-da aýan edýän Şahsy maglumatlarymyzyň takyk, doly we döwrebap bolmagyny üpjün etmek üçin amaly çäreleri göreris.Size degişli bolup biljek şahsy maglumatlary nädip alyp bolýandygy we düzedip boljakdygy barada jikme-jiklikler üçin 4-nji borçnama serediň.

Borç 6 - Goramak

Şahsy maglumatlarymyzyň rugsatsyz ýa-da tötänleýin girmekden, gaýtadan işlemekden, pozmakdan ýa-da başga bir ulanmakdan goralmagyny üpjün etmek üçin ähli amaly çäreleri göreris.Sahypamyzyň üsti bilen SSL (ygtybarly rozetka gatlagy) şifrlemek, IDS (çozuşy kesgitlemek ulgamy) we gorag diwarlaryny we wirusa garşy programma üpjünçiligini ulanmak ýaly ýokary ygtybarly onlaýn infrastrukturany üpjün edýäris.Şeýle hem, ulanyjynyň şahsyýetini we parollaryny, wagt möhürlemegi we ähli amallar üçin gözegçilik ýollaryny, aýratyn içerki amal howpsuzlygy syýasaty bilen bilelikde berk howpsuzlyk proseduralaryny kabul edýäris.Onlaýn infrastrukturamyz maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasy we maglumatlary dikeltmek proseduralary we mehanizmleri bilen ýakyndan gözegçilik edilýär we goldanylýar.

Gynansagam, internetde ýa-da maglumat saklaýyş ulgamynda hiç hili maglumat geçirişiniň 100% ygtybarly bolmagy kepillendirilip bilinmez.Biziň bilen gatnaşygyňyzyň mundan beýläk howpsuz däldigine ynanmak üçin esaslaryňyz bar bolsa (mysal üçin, biziň bilen bolup biljek islendik şahsy maglumatlaryň howpsuzlygy bozulandygyny duýsaňyz), haýal etmän bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Borç 7 - saklamak

Şahsy maglumatlaryňyzy saklamak bilen baglanyşykly Malaýziýadaky ähli kanuny we kadalaşdyryjy talaplara laýyklykda şu Gizlinlik Policyörelgelerinde we Şahsy Maglumat ýygnamak Beýannamasynda görkezilen maksatlara hyzmat etmek üçin şahsy maglumatlaryňyzy saklarys.Şahsy maglumatlary indi beýle maksatlar üçin zerur bolmasa, ýok etmek ýa-da hemişelik anonimleşdirmek üçin degişli çäreleri göreris.

Borç 8 - Geçiriş çäklendirmesi

Işimiziň global häsiýeti sebäpli, şu Gizlinlik Policyörelgelerinde görkezilen maksatlar üçin, şahsy maglumatlary beýleki ýurtlarda ýerleşýän taraplara maglumat gorag re regimeimi tapylandan has tapawutly bolup biler.HuiEn Tekstil tarapyndan toplanan şahsy maglumatlar, beýleki HuiEn Tekstil şahamçalary ýaly daşary ýurtlarda ýerleşýän taraplara geçirilip bilner;HuiEn Tekstil ygtybarly maglumat merkezleri;HuiEn Tekstil şahamçalary, şahamçalar, gaýtadan ätiýaçlandyryjylar, aklawçylar, auditorlar, hyzmat üpjün edijiler we işewür hyzmatdaşlar;hökümet ýa-da gözegçilik edaralary;Şahsy maglumatlar ýygnalan maksatlary ýa-da gönüden-göni baglanyşykly maksatlary amala aşyrmak üçin müşderi degişli yhlas ýa-da bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy töwekgelçilik maksady bilen töwekgelçilik habarlaryny üpjün edijiler.Şeýle geçiriş amala aşyrylan ýerinde, HuiEn Tekstil, şahsy maglumatlary alýan daşary ýurtly alyjynyň, PDPA bilen deňeşdirip boljak şahsy maglumatlara gorag standartyny üpjün etmek üçin kanuny taýdan ýerine ýetirilen borçnamalar bilen baglanyşyklydygyny anyklamak üçin degişli çäreleri görer.

Borç 9 - Açyklyk

Şahsy maglumatlary dolandyrmak boýunça syýasatlarymyzy we amallarymyzy aç-açan beýan etdik.Bu syýasatlar, şu Gizlinlik Policyörelgelerinde we haýyş edýänlere elýeterli boljak Şahsy Maglumat ýygnamak Beýannamamyzda kesgitlenendir.

If you would like to access a copy of your personal data, correct or update your personal data, or have a complaint or want more information about how HuiEn Textile manages your personal data, please contact HuiEn Textile’s Privacy/Compliance Officer at angela@nthuien.com

Borç 10 - Beýleki hukuklar, borçlar we ulanyş

Göni marketing maksatlary üçin şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly müşderilere bildiriş

Bu beýannama, şahsy maglumatlaryň näme üçin ýygnalýandygyny we size marketing we / ýa-da mahabat habarlaryny ibermek üçin nähili ulanyljakdygyny habar bermek üçin niýetlenendir.

Marketing habarlary mahabat niýeti bilen şahsyýetlere iberilýän habarlardyr;harytlary ýa-da hyzmatlary hödürlemek ýa-da hödürlemek;hyzmatdaşlykda gyzyklanmalar;iş ýa-da maýa goýum mümkinçilikleri ýa-da mahabat;ýa-da ýokarda görkezilen üpjün edijini ýa-da üpjün edijini öňe sürmek.Bu üýtgeşmeler, adatça, telefon belgiňiziň üsti bilen maglumat we hyzmat bilen baglanyşykly habarlar, täjirçilik-marketing marketingi, bazar gözleg / gözleg ýa-da haýyr-sahawat işini öňe sürýän habarlar ýaly beýleki görnüşli habarlary ibermegimize täsir etmeýär. dini sebäpler we şahsyýetler tarapyndan iberilen şahsy habarlar.

Göni marketingde maglumatlary ulanmak

HuiEn Tekstil PDPA-nyň talaplaryny ýerine ýetirmegi maksat edinýär we saýlawlaryňyza hormat goýýar.

Öň telefon belgiňiz arkaly size mahabat we / ýa-da marketing habarlaryny ibermegimize razy bolsaňyz, razylygyňyzy alýançaňyz muny dowam etdireris.

HuiEn Tekstiliň size gyzykly we ähmiýetli bolup biljek önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda marketing we / ýa-da mahabat habarlaryny ibermek üçin HuiEn Tekstiliň toplap, ulanyp we / ýa-da açyp biljek şahsy maglumatlaryna mysallar (doly däl sanaw): ady, aragatnaşyk maglumatlary, geleşik nagyşlary we özüni alyp barşy we demografiki maglumatlar.

Degişli önüme ýa-da hyzmatlara baglylykda Şahsy maglumatlaryňyz şulara mälim edilip bilner: HuiEn Tekstil topary kompaniýalary;üçünji tarap maliýe guramalary, ätiýaçlandyryjylar, kredit kartoçkalary, telemarket kompaniýalary, gymmatly kagyzlar we maýa goýum hyzmatlaryny üpjün edijiler;HuiEn Tekstilini HuiEn Tekstilini administratiw, maliýe, gözleg, hünärmen ýa-da beýleki hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin şertnama baglaşan hyzmat üpjün edijiler;siziň belläniňiz ýaly ygtyýarly islendik adam.

Islän wagtyňyz, biziň bilen habarlaşyp ýa-da marketing aragatnaşyklarymyzda göz öňünde tutulan islendik ret ediş desgalaryny ulanyp, bizden marketing habarlaryny almakdan ýüz öwrüp bilersiňiz we adyňyzyň poçta sanawymyzdan aýrylmagyny üpjün ederis.