Habarlar

 • Quakard Stretch diwanyň örtük pudagynda täzelik

  Quakard Stretch diwanyň örtük pudagynda täzelik

  “Jacquard Stretch Sofa Covers” senagaty, dürli ýaşaýyş we täjirçilik şertlerinde mebelleriň goralmagy we abadanlaşdyrylmagynyň üýtgemeginiň bir tapgyryny belläp, möhüm ösüşleri başdan geçirdi.Bu innowasiýa tendensiýasy giňden çekildi ...
  Koprak oka
 • Çap edilen diwan örtügi pudagynda täzelik

  Çap edilen diwan örtügi pudagynda täzelik

  Çap edilen diwan, dizaýn innowasiýalary, material tehnologiýalary we ajaýyp we işleýän öý bezegi çözgütlerine bolan islegiň artmagy bilen möhüm ösüşleri başdan geçirýär.Çap edilen çyzgylar üýtgeýän p-ni kanagatlandyrmak üçin möhüm ewolýusiýany başdan geçirdi ...
  Koprak oka
 • Içerki dizaýnda çap edilen oturgyçlaryň ösýän tendensiýasy

  Içerki dizaýnda çap edilen oturgyçlaryň ösýän tendensiýasy

  Çap edilen oturgyç örtükleri, içerki dizaýn pudagyna uly täsir edip, giňişlikleriň bezelen we şahsylaşdyrylan görnüşinde üýtgeýän fazany alamatlandyrdy.Bu innowasiýa tendensiýasy, döredijilik, şahsyýet goşmak ukyby üçin giňden ünsi çekdi we kabul edildi ...
  Koprak oka
 • Çap edilen diwan örtükleriniň barha artýan meşhurlygy

  Çap edilen diwan örtükleriniň barha artýan meşhurlygy

  Çap edilen çyzgylar soňky ýyllarda meşhurlyk gazanyp, ýaşaýyş ýerlerini üýtgetmek isleýän öý eýeleri üçin meşhur saýlama öwrüldi.Bu tendensiýa, çap edilen süýşürijileriň köpelmegine sebäp bolan birnäçe faktor bilen baglanyşykly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Gaty reňkli oturgyç örtükleri: ösýän tendensiýa

  Gaty reňkli oturgyç örtükleri: ösýän tendensiýa

  Soňky ýyllarda oturgyç örtükleri üçin sarp edijileriň islegleri ep-esli üýtgedi, köp adam gaty reňkli dizaýnlary saýlady.Bu tendensiýa, sarp edijileriň islegleriniň we durmuş ýörelgeleriniň üýtgemelerini görkezýän dürli sebäplere görä ösýär.Esasy sebäplerden biri ...
  Koprak oka
 • Çap edilen diwan örtügi pudagy 2024-nji ýylda öser diýlip garaşylýar

  Çap edilen diwan örtügi pudagy 2024-nji ýylda öser diýlip garaşylýar

  Çap edilen diwan örtük senagaty, 2024-nji ýylda güýçli ösüş döwrüni başlar we öndürijilere, bölek satyjylara we sarp edijilere giň ösüş perspektiwalaryny getirer.Dokma önümleriniň ösüşi bilen birlikde sarp edijileriň isleglerini we dizaýn ugurlaryny ösdürmek ...
  Koprak oka
 • Daşary ýurt çap edilen oturgyç örtük bazarlarynda ýüze çykýan mümkinçilikler

  Daşary ýurt çap edilen oturgyç örtük bazarlarynda ýüze çykýan mümkinçilikler

  Daşary ýurtlarda çap edilen oturgyçlaryň ösüş perspektiwalary içerki dizaýn we öý bezegi pudaklarynyň ünsüni özüne çekdi, bu dünýä bazarynyň ösüşi we innowasiýa üçin giň geljegi görkezýär.Şahsylaşdyrylan we ajaýyp mebel aksesuarlaryna isleg hökmünde ...
  Koprak oka
 • PON modulyny FTTH-de ulanmak

  PON modulyny FTTH-de ulanmak

  1. Öý üçin umumy süýüm (FTTH) optiki süýüm torlaryny ulanyjylaryň öýlerine gönüden-göni birleşdirýän ýokary zolakly giriş usulydyr.Internet traffiginiň güýçli ösmegi we adamlaryň ýokary tizlikli internet hyzmatlaryna isleginiň artmagy bilen FTTH giňden ýaýran mahabata öwrüldi ...
  Koprak oka
 • 2024 Divan örtügi moda tendensiýasy çaklanyldy

  2024 Divan örtügi moda tendensiýasy çaklanyldy

  2024-nji ýyla girenimizde, içerki dizaýn dünýäsi diwanyň gapaklarynyň soňky tendensiýalaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Döwrebap döwrebapdan bogemiki ajaýyplyga çenli, pudak hünärmenleri ýakyn ýyllarda bazarda gyzykly stilleriň agdyklyk etjekdigini çaklaýarlar.Iň köp garaşylýan tendensiýalardan biri f ...
  Koprak oka
 • Illassyk bazary: 2024-nji ýylda daşary ýurt ösüş perspektiwalary

  Illassyk bazary: 2024-nji ýylda daşary ýurt ösüş perspektiwalary

  Global ýassyk ýassygy bazary, tehnologiki ösüşler, sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegi we durnuklylyk başlangyçlary bilen 2024-nji ýyla çenli ep-esli ösüşe şaýat bolar diýlip garaşylýar.Sarp edijiler düşekde rahatlyk, arassaçylyk we estetika, ýassyk ...
  Koprak oka
 • Iň oňat çap edilen oturgyç gapagyny saýlamak üçin maslahatlar

  Iň oňat çap edilen oturgyç gapagyny saýlamak üçin maslahatlar

  Oturgyçlaryň wizual özüne çekijiligini ýokarlandyrmak barada aýdylanda, çap edilen oturgyç örtükleri myhmansöýerlik, wakalar we öý bezegi ýaly köp pudakda meşhur saýlanýar.Şeýle-de bolsa, dogry çap edilen oturgyç örtüklerini saýlamak kyn mesele bolup biler.C üçin köp sanly wariant bar ...
  Koprak oka
 • Dürli ýaş toparlarynyň arasynda diwanyň üstündäki tapawutlar

  Dürli ýaş toparlarynyň arasynda diwanyň üstündäki tapawutlar

  Dürli ýaş toparlary üçin süýşürijileri saýlamak, dürli stil isleglerini, amaly pikirleri we durmuş şertlerini görkezip, dürli-dürli bolup biler.Bu tapawutlara düşünmek, dürli konsu bilen tanyşmak isleýän mebel öndürijiler we satyjylar üçin möhümdir ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3