Habarlar

 • Öý dokma önümleriniň görnüşleri we matalary ýygyndysy

  Öý dokma önümleriniň görnüşleri we matalary ýygyndysy

  Jaýyň dosty ýaňy bezelenleriň köpüsi owadan, amaly öý dokma önümlerini satyn almagy saýlap biler.Onda öý dokma önümleri we matalar nähili?...
  Koprak oka
 • Müşderi zawodynyň täze barlagy

  Müşderi zawodynyň täze barlagy

  Döredileli bäri bu kompaniýa Europeewropa, Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlar bilen ýygy-ýygydan söwda edýär.Kompaniýanyň stili we halkara ülňüleri, ýuwaş-ýuwaşdan ösüşiň ösmeginde daşary ýurt täze tehnologiýalaryny we diwany täze pikirleri öz içine alýar.Häzirki wagtda ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň täze nusgasy boýunça geçirilen gözlegler üstünlikli netijä geler

  Kompaniýanyň täze nusgasy boýunça geçirilen gözlegler üstünlikli netijä geler

  Biz diwan örtügi / oturgyç örtügi / haly we saçak öndürmekde ýöriteleşendiris.Önümlerimizde öý dokma önümleri we beýleki önümler hem bar.Müşderä gönükdirilen we ahyrky ulanyjylar üçin goşmaça baha döretmegi dowam etdirýäris.Esasy önümlerimiz yzygiderli bolsa-da ...
  Koprak oka