Çap edilen oturgyç gapagy

 • Reňkli ýyldyzly nagyş Çap etmek Simönekeý moda divan örtük geýim bezegi divan öý esbaplary we gurallar diwan örtükleri

  Reňkli ýyldyzly nagyş Çap etmek Simönekeý moda divan örtük geýim bezegi divan öý esbaplary we gurallar diwan örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.
  ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.
  1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.
  3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  4 orunlyk arka uzynlygy 235-300 sm / 92 - 118 Inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  Satyn almazdan ozal ölçäň;Suratlardaky ölçeg gollanmasyna serediň

 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  1.VIP bahasy we yzarlaýanlar üçin goşmaça arzanladyş.2. Dükan klubyndan mugt önümleri we uly talonlary gazanmak.3. Täze gelenleri bilmek, dükany mahabatlandyrmak we beýleki peýdalary öňünden bilmek. Janköýerleriň aýratyn arzan materialdan lezzet almagy üçin bize yzarlaň: poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS GOWY ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • Çap edilen oturgyç örtükleri

  Çap edilen oturgyç örtükleri

  Material: Poliester we elastan mata.Burçlary bolmadyk tegelek, tegelek däl;aşagyndaky elastik we gaýyş berkidiş ýapylyşy, goşa berkitme, üýtgetmek aňsat däl.ÇIMKLENDIRMELER: IOS KÖP GURNAMA.1 oturgyç 90-dan 140 sm / 35-den 55 inç aralygyndaky oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.2 orunlyk, uzynlygy 145-den 185 sm / 57-den 72 dýuýma çenli aralykdaky iň köp oturgyçlara laýyk gelýär.3 orunlyk, 190-dan 230 sm / 75-den 90 inç aralygyndaky divanlaryň köpüsine laýyk gelýär.4 orunlyk divanlaryň köpüsi arka çenli gabat gelýär ...
 • Aýrylyp bilinýän ýuwulýan ýumşak spandex, aşhana myhmanhanasynyň stol banketiniň geometrik çap oturgyjynyň gapagy üçin goşmaça uly nahar otagynyň oturgyç örtükleri

  Aýrylyp bilinýän ýuwulýan ýumşak spandex, aşhana myhmanhanasynyň stol banketiniň geometrik çap oturgyjynyň gapagy üçin goşmaça uly nahar otagynyň oturgyç örtükleri

  Naharhana, aşhana, ýatylýan otag, myhman otagy, myhmanhana, banket, dabara, oturylyşyk, restoran we ş.m. üçin ajaýyp amatly.Bu aralykda, oturgyjyňyzy tegmillerden we geýimlerden gorap biler, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgala üçin ajaýyp.

 • Çap edilen uzaldylan nahar oturgyjy Aýlawly ýuwulýan aýrylýan oturgyç gapagy

  Çap edilen uzaldylan nahar oturgyjy Aýlawly ýuwulýan aýrylýan oturgyç gapagy

  Häzirki zaman aksent oturgyjymyz ýumşak, çeýe, uzalmagy aňsat, her baglanyşyga laýyk we gol oturgyjyny örtýän ýokary hilli velet materialdan ýasalýar. Sowuk gyşda-da sowuk duýmarsyňyz.

 • Washuwulýan naharhana oturgyjynyň goragçysy Täze ýyl oturgyç örtügi

  Washuwulýan naharhana oturgyjynyň goragçysy Täze ýyl oturgyç örtügi

  Oturgyçlaryň jadyly üýtgemegi: Garry ýüzli, reňkli, çyzylan oturgyçlar barmy?Oturgyçlar üçin täze görnüş isleýärsiňizmi?Oturgyç gapaklarymyzy synap görüň!Süýşmek ýa-da ýapmak aňsat, haçan-da bir gezek täzeden enjamlaşdyrylmaly bolsaňyz, oturgyçlary derrew we ykdysady taýdan bu oturgyç örtükleri bilen jadyly üýtgedip bilersiňiz.Şeýle hem, öz otagyňyzdaky beýleki bezege ajaýyp gabat gelmegi üçin saýlan dürli nagyşlar!

 • Çap edilen ofis kafedrasynyň gapaklary, uzaldylan kompýuter oturgyjynyň gapagy uniwersal başlyk oturgyç örtükleri

  Çap edilen ofis kafedrasynyň gapaklary, uzaldylan kompýuter oturgyjynyň gapagy uniwersal başlyk oturgyç örtükleri

  Softumşak we amatly matadan ýasalan stol oturgyjymyz, oturgyjyňyzy tötänleýin iýmitlerden, suwuk dökülmelerden, ýyrtyklardan, dyrnaçaklardan we saçlardan gorap biler.Mebelleriňizi täze saklaň.Çagaly öýler üçin ajaýyp.Mundan başga-da, ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli we täsirli sowgat.