Aýrylyp bilinýän ýuwulýan ýumşak spandex, aşhana myhmanhanasynyň stol banketiniň geometrik çap oturgyjynyň gapagy üçin goşmaça uly nahar otagynyň oturgyç örtükleri

Gysga düşündiriş:

Naharhana, aşhana, ýatylýan otag, myhman otagy, myhmanhana, banket, dabara, oturylyşyk, restoran we ş.m. üçin ajaýyp amatly.Bu aralykda, oturgyjyňyzy tegmillerden we geýimlerden gorap biler, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgala üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Material Poliester / 92%; Spandex / 8%
Stil Düz
Nusga Düz boýag
Ulany Öý oturgyjy
Ölçegi Adaty ululyk, oturgyç ölçegi
Model belgisi ZC-0001
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka ady Huien
MOQ 100 sany
Haryt ady “Spandex” oturgyjynyň gapagy
Ulanylyşy Gorag
Arza Univershliumumy oturgyç gora
Reňk Custörite reňk
Mata Spandex poliester
Aýratynlyk Çydamly
Funksiýa Partiýa. Toý .Event .banquet Elastik oturgyç örtükleri
Açar sözler Öý mebelleri Spandex oturgyç gapagy
Harydyň ady Elastik banket oturgyjynyň gapagy

Önümiň görkezilmegi

“Soft Spandex Extra Large-4”
“Soft Spandex Extra Large-3”
“Soft Spandex Extra Large-1”
“Soft Spandex Extra Large-2”
Spumşak “Spandex Extra Large-5”
“Soft Spandex Extra Large-6”

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Qualityokary hilli oturgyç gapagy:YISUN nahar oturgyjynyň gapaklary Poliesterden we Spandex matasyndan iki taraplaýyn beýik, tekiz we rahat, gyralara çydamly we çydamly.Nahar oturgyjy, oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.

Moda dizaýny:Saýlawlaryňyz üçin köp reňkli oturgyçlary hödürläň we oturgyçlaryňyza täze durmuş goşuň.Nahar oturgyçlaryny nahar oturgyçlaryňyzy tegmillerden, hapalardan ýa-da öý haýwanlarynyň saçlaryndan goramak üçin örtýär, Çagalar, itler we pişikler bolan öýler üçin bezeg stiliňizi ajaýyp birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Giň gerimli programmalar:Oturgyç, oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.Köne oturgyjyňyzy täze görnüşe öwrüp, oturgyçlaryňyzyň ömrüni uzaldyp puluňyzy tygşytlap bilerler.Nahar otagynyň oturgyç örtükleri naharhana, restoran, toý banketleri, ýygnaklar, dabaralar, myhman otaglary üçin ulanylyp bilner.we ş.m.

Easyönekeý ideg:Maşyn ýuwulýan ýa-da sowuk suw bilen el ýuwulýan.Kir ýuwujy serişdäni ulanmak.Akartmaň.Ütükleme.Diňe laýyk görünmek we duýmak üçin birnäçe ädimde, gurmak aňsat we çykarylýar.Soragyňyz bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň beýany

Spumşak “Spandex” goşmaça uly - 1
Spumşak “Spandex” goşmaça uly - 2

Uzaldylan nahar oturgyjynyň gapagy adaty we beýik arka oturgyç üçin laýykdyr.oturgyç gapaklarymyzy ulanyň, köne oturgyjyňyzy täze görnüşe öwrüp, içki bezegiňizi täzeläp biler.

Süýşmäge garşy, uzyn we ýumşak.
Your Oturgyjyňyzy goramak we bezemek.
● qualityokary hilli, aýrylýan nahar oturgyç oturgyçlary.
Clean Arassalamak aňsat we ajal ýok, gaýtalanyp bolýar.
Cold El bilen ýuwmak ýa-da sowuk suw bilen maşyn ýuwmak.

BE0A4148

Softumşak material

Oturgyç örtügi 92% poliesterden we 8% spandeks matadan, ýumşak we amatly.Oturgyjyňyzy tegmillerden, dökülmelerden, geýmekden we çyzmakdan goraň.

BE0A4146

Süýşmedik dizaýn
Giňeldilen elastik şnur bilen oturgyjyň gapagyny oturgyçda düzeltmek has gowudyr, hiç haçan süýşüp ýa-da aýlanmaz. Size amatly tejribe beriň.

BE0A4147

Super elastiklik
Köp ýaragsyz gap-gaçlary we nahar oturgyçlaryny ýerleşdiriň we gurmak üçin amatly. Bu köne oturgyjyňyzy täze görnüşe öwrüp, içerki bezegiňizi täzeläp biler.

Nahar otagynyň oturgyçlary4
Nahar otagynyň oturgyçlary5

Uly nahar oturgyçlary aşhanada, naharhanada, ýatylýan otagda, myhman otagynda, restoranda, ofisde ýa-da myhmanhanada, toý dabarasynda, dabarada we başgalarda täze oturgyç satyn almak ýaly ajaýyp oturgyçlar üçin ajaýyp!

Iň oňat gabat gelýändigine göz ýetirmek üçin sargyt etmezden ozal nahar oturgyçlaryňyzy ölçäň.

Gurmak aňsat: Bir minutlyk köne oturgyjyňyzy täze we döwrebap görnüşe öwürer.

Nahar otagynyň oturgyçlary

Sorag-jogap

1. Zawodyňyz nirede?Esasan haýsy önümler bilen iş salyşýarsyňyz?

Biziň kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Çongçuan etrabynda ýerleşýär.Kompaniýamyz, öý dokma önümleri, divan örtükleri, oturgyç örtükleri, saçaklar, pol düşekleri, perdeler, ýassyk ýassygy we ş.m.

2. Nusga ýasap bilerinmi?

Hawa, nusgalary berip bileris.Köp mukdarda sargytlar üçin nusga tölegi alynýar.

3. Önüm näçe wagt tamamlanar?

Mysal üçin gowşuryş wagty 7-10 gün.

Adatça köpçülikleýin önümçilik 20-45 gün dowam edýär, mukdaryna bagly.

4. Reňkini üýtgedip bilerinmi ýa-da logotipimi önüme goýup bilerinmi?

Elbetde, OEM-ler hem hoş geldiňiz.

Markaňyzy, dizaýnyňyzy, reňkiňizi we başga zatlary öndürip bileris.

5. Ulag usullary haýsylar?

Diňe zawodyň öňki bahalaryny hödürleýäris, şonuň üçin adatça iberiş çykdajylaryny ýapmaýarys.

Ippingük daşaýan kompaniýa ýa-da ýük daşaýjy agentiňiz bilen habarlaşyp bileris.

Adaty iberiş usullary: deňiz, howa, DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.

6. Satuwdan soň ygtybarly hyzmat?

Biz diňe bir ýokary hilli önümler bilen çäklenmän, satuwdan soň ýokary hilli hemmetaraplaýyn hyzmat edýäris.Satuwdan soňky hyzmat halkara söwdasynyň ileri tutulýan ugry bolup, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat müşderilere iň oňat söwda tejribesini berer.

7. Zawoda baryp bilerismi?

Hawa, zawodymyza hoş geldiňiz.Pandemiýa wagtynda wideo konferensiýa bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň