Çap edilen ofis kafedrasynyň gapaklary, uzaldylan kompýuter oturgyjynyň gapagy uniwersal başlyk oturgyç örtükleri

Gysga düşündiriş:

Softumşak we amatly matadan ýasalan stol oturgyjymyz, oturgyjyňyzy tötänleýin iýmitlerden, suwuk dökülmelerden, ýyrtyklardan, dyrnaçaklardan we saçlardan gorap biler.Mebelleriňizi täze saklaň.Çagaly öýler üçin ajaýyp.Mundan başga-da, ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli we täsirli sowgat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Softumşak we amatly matadan ýasalan stol oturgyjymyz, oturgyjyňyzy tötänleýin iýmitlerden, suwuk dökülmelerden, ýyrtyklardan, dyrnaçaklardan we saçlardan gorap biler.Mebelleriňizi täze saklaň.Çagaly öýler üçin ajaýyp.Mundan başga-da, ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli we täsirli sowgat.
Başlyk başlyk Covers-6
Başlyk başlyk Covers-9
Başlyk başlyk-11
Çap edilen ofis başlygy
Başlyk başlyk Covers-10

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

[Iň ýokary mata] qualityokary hilli poliester we spandex materialdan ýasalan stol stolymyz, ýokary amatly, ultra ýumşaklyk we amatly iş gurşawyny üpjün edýän ýokary çydamlylyk aýratynlyklaryny öz içine alýar.Stoluň oturgyç örtükleri ajaýyp ussatlyk bilen örülendir we her bir inçe tikiş berk gözegçilikde saklanýar, şonuň üçin aňsatlyk bilen ýyrtylmaz.

[Köne oturgyjyňyzy täzeläň] Wagtyň geçmegi bilen gowy ulanylan ofis oturgyjyňyz gündelik könelmegiň we ýyrtylmagyň alamatlaryny görkezýär.täzesini satyn almazdan, söýgüli oturgyjyňyza oturgyç örtüklerini çalşyp, gaty az çykdajy ýa-da güýç sarp edip, durmuşyň täze kärendesini berip bilersiňiz.Olar aç-açan reňkler we ajaýyp nagyşlar bilen gelýär, we iş ýeriňizde size rahatlyk berjek reňkleriň we nagyşlaryň üýtgemegi bilen ofis oturgyjynyň görnüşini täzeden açyp bilersiňiz.

[Gowy gorag] Bu ýuwulýan we çalşylýan ofis oturgyçlary bilen, oturgyçlary elmydama arassa we täze saklap bilersiňiz.Mundan başga-da, söýgüli stol oturgyçlaryňyz gündelik ulanylyşyň könelmegine we aşgazanyna has gowy garşy durar.Şeýle hem, oturgyçlaryňyzy tegmillerden, kirlerden, dişlemekden we öý haýwanlarynyň saçlaryndan gorap bilerler.gorag we gözelligiň ajaýyp synergiýasy.

[Perfectly Fit] SearchI ofis oturgyçlary, ajaýyp aýratynlyklary sebäpli oturgyçlaryňyza gaty laýyk gelýär, fermuar we galstuk Duşuşyk otagy, kabul ediş otagy, ofis, öý we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlara laýyk gelýär.

[Seresap bolmak aňsat] Ofisdäki oturgyç örtüklerimiz, gaty az tehniki hyzmaty talap edýän maşyn ýuwulýan.Sowuk suwda we ýumşak aýlawda aýratyn ýuwuň, gury pes ýykyň, akartmaň ýa-da demir etmäň, şonda täze oturgyç ýaly kompýuter oturgyjynyň örtügini alarsyňyz.Kreslo gapagyny aňsatlyk bilen gurup we iki gapdalynda sazlap bolýan fermuar we gaýyş ulanyp, tutuş oturgyja ajaýyp ýerleşdirip bilersiňiz.

Önümiň beýany

Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri5
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri1
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri2
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri3

Ofis kompýuter oturgyjy

Ajaýyp we ýönekeý, oturgyçlaryňyza täze stil getiriň we köne oturgyçlaryňyzy täze görnüşe öwürýär.

Oturgyjyňyzy tegmillerden, dökülmelerden, geýmekden we çyzmakdan goraň, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgala üçin ajaýyp.

Eokary çeýeligi: Uzaldylan mata, ofis oturgyçlarynyň köpüsi üçin ajaýyp ýerleşmäge mümkinçilik berýär.

Fermuar dizaýny: Güýçli fermuar we süýşmegiň öňüni almak üçin oturgyjy has berkitmek.

Softumşak mata: Deri - özüňizi rahat duýmak üçin dostlukly we ýumşak mata.

Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri2 (1)
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri2 (2)
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri2 (1)
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri5
Univershliumumy başlyk oturgyç örtükleri4

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamagyňyz üçin forma hasap-fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner). Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň