Çap edilen uzaldylan nahar oturgyjy Aýlawly ýuwulýan aýrylýan oturgyç gapagy

Gysga düşündiriş:

Häzirki zaman aksent oturgyjymyz ýumşak, çeýe, uzalmagy aňsat, her baglanyşyga laýyk we gol oturgyjyny örtýän ýokary hilli velet materialdan ýasalýar. Sowuk gyşda-da sowuk duýmarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Aýyrylýan oturgyç gapagy4
Aýyrylýan oturgyç gapagy5
Aýyrylýan oturgyç gapagy2
Aýyrylýan oturgyç gapagy3
Aýyrylýan oturgyç gapagy1
Aýyrylýan oturgyç örtügi6

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Iň oňat oturgyç

[Lýuks nahar oturgyjynyň örtükleri] highokarky poliesterden we spandeks matadan ýasalan, tekiz we rahat, görünmäge we geýmäge çydamly, öý bezegi üçin amatly.

[Dürli ýagdaýlar] Naharhana, aşhana, ýatylýan otag, myhman otagy, myhmanhana, banket, dabara, oturylyşyk, restoran we ş.m. üçin gaty amatly. Şol bir wagtyň özünde oturgyjyňyzy tegmillerden we eşiklerden gorap biler, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgala üçin ajaýyp.

[Döwrebap stil] Dürli nagyş we gaty reňkler dürli bezeg stilleriňize ýeterlik bolar, biri-birinden iň gowularyny çykarar.

[Gurnamak we arassalamak] Gabat gelýän ululygy gurmak gaty amatly bolar. Hlor akartmasyny ulanmaň, gara reňkleri aýratyn ýuwuň, pes demir bug bilen ýuwuň.

Önümiň beýany

Aýyrylýan oturgyç gapagy2
Çap edilen uzaldylan (2)
Çap edilen uzaldylan (1)

Çap edilen nagyşlar bilen nahar otagy üçin oturgyç örtükleri, aňsat süýşürilen nahar otagynyň oturgyç gapaklary 2, ýuwulýan nahar oturgyç örtükleri, öý oturylyşygy üçin ajaýyp bezeg.

Washuwup bolýan aýrylýan oturgyç gapagy (2)
Washuwup bolýan aýrylýan oturgyç gapagy (1)
Washuwup bolýan aýrylýan oturgyç gapagy (3)

Super Stretchy:Çap edilen aşhana oturgyçlary, parson oturgyjynyň we golsyz nahar oturgyjynyň köpüsine gabat gelýär, içki bezeg bilen ajaýyp garyşar we biri-birini doldurar.

Softumşak material:FORCHEER nahar oturgyjynyň örtükleri premium poliesterden we ajaýyp çydamlylygy bilen spandex farbikden ýasalýar.Supumşak we ýygyrtlara çydamly.

Iň oňat:Mata berk gaplamak ukybyna eýe we dürli oturgyçlar üçin amatly.Şeýle hem öý haýwanlaryny we çagalary ýasamak.

Çap edilen uzaldylan -5
Çap edilen uzaldylan -6
Çap edilen uzaldylan -7
Çap edilen uzaldylan -10
Çap edilen uzaldylan -9
Çap edilen uzaldylan -8
Çap edilen uzaldylan -11

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamagyňyz üçin forma hasap-fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner). Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň