Qualityokary hilli Stereo Spandex teleskopik tozan geçirmeýän egin kirli mebel divan örtügi

Gysga düşündiriş:

Biz diwan örtükleriniň, oturgyç örtükleriniň, ýassyk ýassyklarynyň we haly öý dokma önümleriniň ýöriteleşdirilen ýerlerinde bökdençsiz düşek öndürýänleriň biri.Bu diwanyň gapagy, maşgala myhmanhanasynyň otag otagy üçin amatlydyr.Amatly şertnama, jemgyýetçilik maşgalasynyň täze diwanynyň we köne diwanyň bezegine laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy maglumatlary

Haryt Gaty öý diwanyň gapagy
Mata düzümi Gowy
Gabyk materialy 92% poliester 8% spandex
Reňk Colorörite reňk
Wersiýa 2022
Galyňlyk Orta
Çeýeligi -Okary elastik
Softumşaklyk Orta
Ygtyýarlylyk Gowy
Wick Gowy
Drape Orta
Ölçegi 1-4 oturgyç
MOQ 20 sany
Modeleň modeli -Hli bukja

Önümiň görkezilmegi

Bezeg diwanyň gapagy-1
Bezeg diwanyň gapagy-4
Bezeg diwanyň gapagy-2
Bezeg diwanyň gapagy-5
Bezeg diwanyň gapagy-3
Bezeg diwanyň gapagy-6

Önümiň beýany

Customörite ýasalan diwan örtüklerinden we oturgyç örtüklerinden başga-da, kompaniýamyz nusgalar ýa-da çyzgylar bilen ýörite ýasalan saçak stollaryny hem edip biler.Elbetde, talaplaryňyza görä dizaýn stillerini hem berip bileris.Täze we köne müşderilere maslahat we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.

Huien, öý dokma senagaty hünärmeni bolup, müşderilere divan örtükleri / oturgyç örtükleri / stol örtükleri we ş.m. ýaly dürli stiller bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir. Divan gapaklarymyzyň hemmesi otagyňyzy has amatly etmek üçin ýörite döredildi.Topar ähli önümlerimiziň ýokary hiline esaslanýan iň ýokary hyzmat standartyny bermäge we şeýlelik bilen müşderilerimize ajaýyp sargyt tejribesini bermäge borçlanýar.

Stiliň jikme-jiklikleri

gapak1
gapak2
gapak3
gapak4

Üstünligimiz

1. productshli önümlerde ýörite nagyşlary ulanyp bileris, bu talapyňyz bar bolsa, suratyňyzy we sargyt mukdaryňyzy bize iberiň, çap tölegini barlarys we sitatanyň bir iş gününiň dowamynda size ibereris.

2. Şeýle hem, tehniki çyzgylaryňyza, nusgalaryňyza ýa-da düýbünden düşnükli suratlaryňyza görä täze diwan örtüklerini taýýarlap bileris.

3. Özbaşdak düzülýän ululyk we reňk.

4. Mata materialy talaplaryňyza görä üýtgedilip bilner.

5. Ulag yzarlaýyş hyzmaty ýaly satuwdan soň gowy hyzmat beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň