Pişik oturgyç örtügini ak reňkli spandeks uzadýan oturgyç bilen örtýär Bezeg uzalýan oturgyç örtügi gaty oturgyç

Gysga düşündiriş:

1. qualityokary hilli gaty reňkli oturgyç örtükleri maşgala durmuşyna ýakymly we ajaýyp atmosfera getirýär.

2. highokary elastik mata materialy köne we täze oturgyçlary has oňatlaşdyrýar we matanyň häsiýetleri derä arassa.

3. Zehin hemme ýerde, sen we men gyzgyn bezeldik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Pişik oturgyç gapagy4
Pişik oturgyç gapagy3
Pişik oturgyç gapagy2

Önüm aýratynlyklary

Haryt Gaty reňkli elastik oturgyç gapagy
Marka stili Huien oturgyç örtügi
Reňk Köp reňkli
Mata düzümi 92% poliester 8% spandeks
Wersiýa CC-003-0001
Galyňlyk Inçe
Çeýeligi Orta
Softumşaklyk Softumşak
Giriş Gowy
Ölçegi M / S.
MOQ 50 sany

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

Oturgyç örtügi, tozany we antifolýasiýa üçin ulanylýan oturgyjy örtýän mata.Hinguwanyňyzda diňe oturgyjyň gapagyny aýyrmaly we ýuwmaly.Bu öý mebelleriniň bir görnüşidir.?

Şeýle hem oturgyç örtükleriniň köp görnüşi, düşek örtükli ýönekeý we enjamlaşdyrylan näzik görnüşleri bar.Oturgyç örtükleri nusgawy stilde dizaýn edilip ýa-da oturgyjyň bag oturgyçlary ýaly görünmeýän böleklerini ýapmak üçin ulanylyp bilner.Örtükler dürli matalarda we reňklerde bolýar we bir bölekden ýa-da ýama nagyşdan tikilip bilner.

1. T / C pagta garyndy myhmanhana oturgyjynyň gapagy
Bu materialdan ýasalan myhmanhana oturgyçlary, köplenç tomusda myhmanhanalarda ulanylýar, sebäbi suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we öçmez, ömri uzak we gymmat däl.Arassalamak hem aňsat, diňe çygly polotensa bilen süpüriň.

2. Pagta myhmanhanasynyň oturgyjynyň gapagy
Bu, myhmanhananyň oturgyç örtüginiň has giňden ýaýran görnüşidir, sebäbi öz himiki süýümi pagta ýüň, ýüpek, kenep we ş.m. ýaly beýleki tebigy süýümler bilen garylýar. Gowy çeýeligi we gurak we çygly şertlerde, durnuklylygy we kiçi kiçelmegi, uzyn we göni bolmak, gyrmak aňsat däl, ýuwmak aňsat we çalt guratmak aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin bu materialyň myhmanhana oturgyjy myhmanhanalarda gaty meşhurdyr.

3. Çeniliň myhmanhana oturgyjynyň gapagy
Muny köp myhmanhanalar hem ulanýarlar.Sebäbi gaty ýönekeý.Çenil myhmanhanasynyň oturgyjynyň özi asylly görünýär we ajaýyp, mahmal, çukur, ýyly we bezeg aýratynlyklaryna eýe.Europeanewropa stili üçin amatly, elbetde, ýokary derejeli kategoriýa degişlidir we birbada myhmanhananyň derejesi ep-esli gowulaşar.

4. hotelüpek myhmanhana oturgyjynyň gapagy
Küpek myhmanhana oturgyçlarynyň bu görnüşi aristokratik oturgyç örtügine degişlidir.Küpekden ýasalan nahar saçagy we oturgyç örtügi ykjam gurluşy, ýumşak ýalpyldawuk, ýagly, merjen ýaly parlaklygy, ýumşak, ýylmanak, galyň, çöketligi we ajaýyp çeýeligi bar.Adatça diňe ýokary derejeli myhmanhanalar üçin amatly.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamagyňyz üçin forma hasap-fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner). Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň