Toý nahary bezegi Ak spandeks eplenýän oturgyç, banket çäresiniň ofis başlygynyň gapagy

Gysga düşündiriş:

Satuw görüşini gowulandyrmak üçin içki gaplama prosesini optimizirläň.

Eokary elastik süýt ýüpek spandeks matasy.

Packagearym paket dizaýny, umumy üç ölçegli duýgy has güýçli, derini arassa we oturgyjy goramak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň esasy maglumatlary

Material Poliester: 92%;SPANDEX: 8%
Stil Düz
Nusga Düz boýag
Ulany Deňiz kenary, oturgyç, myhmanhana oturgyjy, toý oturgyjy, banket oturgyjy, oturgyç örtügi
Ölçegi Mugt ululyk
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Marka ady Huien
Baýram Eneler güni, Atalar güni, Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo, Pasha güni, Şükür güni, Hallowin, Täze çaga, Gurban baýramlary, Oktoberfest, Täze ýyl, Söýgüliler güni
Möwsüm Her gün
Otag otagy Stol, Countertop, Aşhana, Patio, Şkaf, Vanna, ýatylýan otag.

Önümiň görkezilmegi

ofis başlygy Cover-3
ofis başlygy Cover-2
ofis başlygy Cover-6
ofis başlygy Cover-4
ofis başlygy Cover-5
ofis başlygy Cover-1

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

[Lýuks nahar oturgyjynyň gapaklary]Highokarky poliester we spandeks matadan ýasalan, tekiz we rahat, görünmäge we geýmäge çydamly, öý bezegi üçin amatly.

[Dürli ýagdaýlar]Naharhana, aşhana, ýatylýan otag, myhman otagy, myhmanhana, banket, dabara, oturylyşyk, restoran we ş.m. üçin ajaýyp amatly.Bu aralykda, oturgyjyňyzy tegmillerden we geýimlerden gorap biler, çagalary we öý haýwanlary bolan maşgala üçin ajaýyp.

[Häzirki zaman stili]Dürli nagyş we gaty reňkler dürli bezeg stilleriňize ýeterlik bolar, biri-birinden iň gowularyny çykarar.

[Gurnamak we arassalamak]Gabat gelýän ululygy gurmak gaty amatly bolar.Hlor akartmasyny ulanmaň, gara reňkleri aýratyn ýuwuň, bug bilen pes demir.

Önümiň beýany

Ofis başlygynyň gapagy-2

Super Stretchy:Çap edilen aşhana oturgyçlary, parson oturgyjynyň we golsyz nahar oturgyjynyň köpüsine gabat gelýär, içki bezeg bilen ajaýyp garyşar we biri-birini doldurar.

Ofis başlygynyň gapagy-3

Super Stretchy:Çap edilen aşhana oturgyçlary, parson oturgyjynyň we golsyz nahar oturgyjynyň köpüsine gabat gelýär, içki bezeg bilen ajaýyp garyşar we biri-birini doldurar.

Ofis başlygynyň gapagy-1

Iň oňat:Mata berk gaplamak ukybyna eýe we dürli oturgyçlar üçin amatly.Şeýle hem öý haýwanlaryny we çagalary ýasamak.

Washuwmak aňsat:Pes temperaturada maşyn ýuwup, gurak pes ýylylygy ýykyp bilersiňiz. Rememberadyňyzda saklaň, hiç haçan demir we akartma.

Birnäçe nagyş:Köp moda stilleri bezegiňiz bilen hemişe gabat geler, howlukmaň! Täze jaýy ýagtylandyryň!

Ajaýyp ussatlyk:Nahar oturgyjynyň ygtybarlydygyny we ýeterlik berkligini üpjün etmek üçin iki taraplaýyn elastik ýüp tikmek tehnologiýasyny kabul ediň.

Çydamly goragçy:Nahar oturgyjynyň süýşmegi, oturgyçlaryňyzy tegmilden we tozandan gorar. Şol bir wagtyň özünde, öý haýwanlaryndan ýa-da çagalardan birnäçe gyrgyçlaryň öňüni alar.

Sorag-jogap

1. Zawodyňyz nirede?Esasan haýsy önümler bilen iş salyşýarsyňyz?

Biziň kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Çongçuan etrabynda ýerleşýär.Kompaniýamyz, öý dokma önümleri, divan örtükleri, oturgyç örtükleri, saçaklar, pol düşekleri, perdeler, ýassyk ýassygy we ş.m.

2. Nusga ýasap bilerinmi?

Hawa, nusgalary berip bileris.Köp mukdarda sargytlar üçin nusga tölegi alynýar.

3. Önüm näçe wagt tamamlanar?

Mysal üçin gowşuryş wagty 7-10 gün.
Adatça köpçülikleýin önümçilik 20-45 gün dowam edýär, mukdaryna bagly.

4. Reňkini üýtgedip bilerinmi ýa-da logotipimi önüme goýup bilerinmi?

Elbetde, OEM-ler hem hoş geldiňiz.
Markaňyzy, dizaýnyňyzy, reňkiňizi we başga zatlary öndürip bileris.

5. Ulag usullary haýsylar?

Diňe zawodyň öňki bahalaryny hödürleýäris, şonuň üçin adatça iberiş çykdajylaryny ýapmaýarys.
Ippingük daşaýan kompaniýa ýa-da ýük daşaýjy agentiňiz bilen habarlaşyp bileris.
Adaty iberiş usullary: deňiz, howa, DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.

6. Satuwdan soň ygtybarly hyzmat?

Biz diňe bir ýokary hilli önümler bilen çäklenmän, satuwdan soň ýokary hilli hemmetaraplaýyn hyzmat edýäris.Satuwdan soňky hyzmat halkara söwdasynyň ileri tutulýan ugry bolup, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat müşderilere iň oňat söwda tejribesini berer.

7. Zawoda baryp bilerismi?

Hawa, zawodymyza hoş geldiňiz.Pandemiýa wagtynda wideo konferensiýa bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň