Livingaşaýyş otagy otag kwartirasy üçin agaç salonly oturgyç

Gysga düşündiriş:

Häzirki zaman aksent oturgyjymyz ýumşak, çeýe, uzalmagy aňsat, her baglanyşyga laýyk we gol oturgyjyny örtýän ýokary hilli velet materialdan ýasalýar. Sowuk gyşda-da sowuk duýmarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň görkezilmegi

Agaç otagly oturgyç gapagy - 1
Agaç salon oturgyjynyň gapagy- 14
Agaç salon oturgyjynyň gapagy- 15
Agaç otagly oturgyç gapagy - 12
Agaç salonyň oturgyjy - 13
Agaç salonyň oturgyjynyň gapagy - 11

Ulanylýan ssenariýler we jikme-jiklikler

● Softumşak material:Häzirki zaman aksent oturgyjymyz ýumşak, çeýe, uzalmagy aňsat, her baglanyşyga laýyk we gol oturgyjyny örtýän ýokary hilli velet materialdan ýasalýar. Sowuk gyşda-da sowuk duýmarsyňyz.

● Ajaýyp ululygy:Biziň oturgyjymyz, orta asyryň aksent goltugynyň köp bölegi üçin amatly.Ganatly oturgyjyňyzy öňünden ölçäň we ululygymyz diagrammasy bilen deňeşdiriň.

● Mebelleri goramak:Bu çap edilen oturgyç gapagy, oturgyjyňyzy gündelik tegmillerden we aşgazandan gorap biler.Çagalary we öý haýwanlary bolan maşgalalar üçin amatly.Üýtgeşik çap edilen dizaýn, diwanyňyzy täze we arassa saklap, jaýyňyzy üýtgedip biler.

Care Easyönekeý ideg:Bu oturgyç örtügini aňsatlyk bilen gurup we arassalap bolýar.Maşyn Sowuk, ýykylan gury pes bilen ýuwuň, agartmaň, ütüklemäň.Lightagtylygyň we displeýiň tapawudy sebäpli, suratymyz bilen oturgyç süýşmesiniň arasynda reňk tapawudy bolup biler.

● Ajaýyp bezeg:Univershliumumy aksent oturgyjy dürli nagyşlary öz içine alýar, oturgyjyňyza täze görnüş berýär.Bu oturgyç örtügi myhmanhana, toý toýy, doglan gün toýy, Şükür bagşy we maşgala nahar otagynyň bezegi üçin ulanylyp bilner.

Önümiň beýany

Agaç salon oturgyjynyň gapagy- 6
Agaç salonyň oturgyjynyň gapagy - 4
Agaç otagly oturgyç gapagy - 2
Agaç otagly oturgyç gapagy - 8

“Wingback Armchair Cover” size has amatly tejribe bermek üçin döredilip, bir günlük işden soň ýyly öýüňize gaýdyp gelmäge we ýumşak we rahat divanda bu dynç alyş wagtyny lezzet almaga mümkinçilik berýär.Kitap okaýarsyňyzmy ýa-da dynç alyňmy, bu ýumşak oturgyja aşyk boluň.

Suw geçirmeýän trikota chair oturgyç Cove-3
Suw geçirmeýän trikota chair oturgyç Cove-4

Döwrebap aksent oturgyç örtükleri oturgyjy doly dolduryp biler, hatda sowuk gyşda-da ýa-da kondisioner ulanylanda deriniň sowuk oturgyçdan gahary gelmez, bulutda ýatan ýaly ýumşak bolar.

Suw geçirmeýän trikota chair oturgyç Cove-1

Kreslo oturgyjynyň gorag örtügi, oturgyç oturgyçlarynyň köpüsine laýyk bolup biler.

Suw geçirmeýän trikota chair oturgyç Cove-5

Mahmal häzirki zaman oturgyçlary ýumşak we çeýe ýokary hilli poliesterden we spandex materialdan ýasalýar.

Suw geçirmeýän trikota chair oturgyç kowasy-2

Accent oturgyç örtüginde ýokary hilli elastik zolak ulanyldy, şonuň üçin çaga we öý haýwanlary bulaşyklykdan gorkman oturgyçlarda oýnap bilerler.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Biz kim?

J: Hytaýyň Nantong şäherinde ýerleşýän elde ýasalan ýörite divan örtükleriniň lideri.* Önümlerimiz 7 ýyldan ýokary tejribesi bolan tejribeli hünärmenler topary tarapyndan öndürilýär.* Hinguwulanda kiçelmek, lint meselesi, reňkiň ýitmegi we reňk ganamak ýaly adaty meseleler üçin dizaýn etmekde tejribeli.

* Ajaýyp ussatlygymyz bilen önümlerimiz ýokary hilli we laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synagdan geçirilýär.

2-nji sorag: Sargyt nädip goýmaly?

J: 1-nji ädim) Ilki bilen web sahypamyza serediň, soňra haýsy görnüş bilen gyzyklanjakdygyňyzy e-poçta ýa-da telefon arkaly habar beriň;2-nji ädim): Gözlegiňiziň esasynda sitata bereris;3-nji ädim) Bahasyny, mukdaryny, önümiň spesifikasiýasyny tassyklaň. Soňra size tassyklamagyňyz üçin forma hasap-fakturamyzy bereris;4-nji ädim) Tölegiňizi geçirmegiňiz zerur (töleg şertleri ylalaşylyp bilner). Tölegiňizi alanyňyzdan soň, harytlaryňyzy öndürip başlarys we ýakyn wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa, hilini barlamak üçin size mugt nusga ibermek isleýäris.Taýýar önüm nusgasy hem bar, we ýol sargytlary üçin nusga tölegini alýarys, ýöne ikinji sargyt goýanyňyzda nusga tölegini size gaýtaryp bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň