Kompaniýanyň täze nusgasy boýunça geçirilen gözlegler üstünlikli netijä geler

Biz diwan örtügi / oturgyç örtügi / haly we saçak öndürmekde ýöriteleşendiris.Önümlerimizde öý dokma önümleri we beýleki önümler hem bar.Müşderä gönükdirilen we ahyrky ulanyjylar üçin goşmaça baha döretmegi dowam etdirýäris.Esasy önümlerimiz soňky on ýylda Europeewropa, ABŞ we Awstraliýa yzygiderli eksport edilse-de ...

HuiEn Dokma - 9
HuiEn Tekstil - 7
HuiEn Tekstil - 8

NanTong Huen Tekstil Co., Ltd. gözleg, önümçilik, transport we söwda markasynda hünärmen, täsirli, abraýly we ygtybarly topar bar.Dizaýnyň çäklerini bozup, pikirleriň garşylygyny bozup, öý dokma mifini we diwanyň gapagy bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

Amatly diwan örtügi köne diwanyň täze duýgusyny ýüze çykaryp biler, esasanam köne şekilli diwan örtügi üçin uzyn we uzyn täsir edýär.Duýgurlyga amatly bolan näzik matalardan, derä ýakymly matalardan, reňkli matalardan we öň tarapynda 3D çap edilen gapma-garşylykly reňkden saýlaň.Köne diwany täze derejä çykarmak hem bu diwanyň örtügidir.Diwanyň örtüginiň elastik zolakly dizaýny, diwanyň gapagyny has berk we üç ölçegli edýär, köne diwany täze görnüşe getirýär we täze diwany iň gowy gorag berýär.

Mata nagşy düşnükli we gatlaklary tapawutlanýar.Retro stili peýda bolýar.Hiline üns beriň, stile üns beriň we dürli estetika getiriň.Akylly jikme-jiklikler adaty öý dokma önümleriniň gözelligini görkezýär.Haçan we nirede şöhle saçýandygyna garamazdan.Gözlegiňize hoş geldiňiz.Ölçeg diagrammamyz siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, durmuşyňyzy baýlaşdyrmak üçin ýöriteleşdirilen nusgalar bilen üpjün etmek üçin wagtynda maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

Ajaýyp tikin dizaýny bilen utgaşyp, diwanyň paýyny üýtgediň, köne diwanyň geýim tertibini ajaýyp dörediň we bezeg bilen birmeňzeş reňkdäki bezegi birleşdiriň, öý bezeginiň häsiýetini görkezmekden başga-da, döwüp biler. çynlakaýlyk we depressiýa duýgusy.Theeri gelende aýtsak, seksi we owadan otagy wizual görkezmek üçin kombinasiýanyň nisbatlaryna laýyk geliň.


Iş wagty: Iýun-03-2022