Müşderi zawodynyň täze barlagy

Döredileli bäri bu kompaniýa Europeewropa, Amerika, Awstraliýa we beýleki ýurtlar bilen ýygy-ýygydan söwda edýär.Kompaniýanyň stili we halkara ülňüleri, ýuwaş-ýuwaşdan ösüşiň ösmeginde daşary ýurt täze tehnologiýalaryny we diwany täze pikirleri öz içine alýar.Häzirki wagtda kompaniýanyň özboluşly iş pelsepesi we kesgitli müşderi toparlary bar, sebäbi kompaniýanyň çalt we täsirli ösmegi üçin oňat esas goýuldy.Kompaniýa öý dokma diwany örtügini gaýtadan işlemek we bazarda bäsdeşlikli divan örtügi we oturgyç örtügi gaýtadan işlemek we önümçilik bazasy bolar, 20-den gowrak iri dokma zawodlary müşderileriň sargytlaryny ýerine ýetirmek üçin gowy hyzmatdaşlyk, hil we mukdar bilen oňat gatnaşykda bolar.

HuiEn Tekstil - 10
HuiEn Tekstil - 11
HuiEn Tekstil - 12

Biziň kompaniýamyz garaşsyz gaýtadan işleýän we önümçilik söwda kompaniýasy, biz professional tehnologiýa we birinji derejeli hil bilen daşary ýurtly müşderileriň göwnünden turdyk.Kompaniýamyzyň köp markalary, dürli görnüşleri we amatly bahalary bar.Annualyllyk satuw mukdary takmynan 4 million.

Professional zawodlarymyz we hünär enjamlarymyz bar.Her bir amal düzgünlere laýyklykda alnyp barylýar.Bizde ýokary hünärli ýaş iş topary bar.Bütewilik, pragmatiki, täsirli biziň yzygiderli iş garaýşymyzdyr.Abraýymyzy goramagy dowam etdireris.Iň ýokary, ýokary hilli we ajaýyp hyzmat ýörelgesine laýyklykda, has gowy geljegi döretmek üçin içerde we daşary ýurtlarda köne we täze dostlar bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.

Global epidemiýanyň agyr ýagdaýynda täze müşderiler saýta baryp bilmeýärler, ýöne aç-açanlygy gazanmak üçin wideo konferensiýa arkaly dürli zawodlara, dürli enjamlara, hünärmen we tehniki işgärlere we sergi zalynyň nusga otaglaryna baryp bileris.Mundan başga-da, müşderilerimize has jogapkärçilikli bolmaly we olary biz bilen has amatly etmeli.

Salgysy:140-njy otag, 2-4-nji bina, Mata bazary (Jinsi ýoly), Nantong öý dokma şäheri, Jihao obasy, Çuanjiang şäheri, Tongzhou etraby, Nantong, Jiangsu, Hytaý.

E-poçta: liujun@nthuien.com

Telefon:0086-18151326131


Iş wagty: Iýul-09-2022