Öý dokma önümleriniň görnüşleri we matalary ýygyndysy

Jaýyň dosty ýaňy bezelenleriň köpüsi owadan, amaly öý dokma önümlerini satyn almagy saýlap biler.Onda öý dokma önümleri we matalar nähili?

Collectionygyndy-1
Collectionygyndy-2
Collectionygyndy-3
Collectionygyndy-4

Öý dokma önümleriniň görnüşleri

Amal boýunça klassifikasiýa:Gaýtadan işlemegiň usullarynyň klassifikasiýasyna görä, bu dört kategoriýa bölünip bilner, dokalan bezeg dokma önümleri, trikota dec bezeg dokma önümleri, dokalan bezeg dokma önümleri, dokalan bezeg dokma önümleri.Bu gaýtadan işlemegiň usullaryny käbir dokma usullarynyň adyndan görmek bolýar, mysal üçin, dokma synpy öý dokma önümleri tarapyndan öndürilýän adaty dokma ýa-da ýörite dokma, dokma synpy elde dokalan öý dokma önümleri.

Bezeg zatlary we maksatlary boýunça klassifikasiýa

Öýüň pikiriçe, önümiň bezelen zady we hakyky ulanylyş sözi bu görnüşlere bölünip biler.Esasy obýekti bezeg binalarynyň we desgalarynyň poly bolan bezeg dokma önümleri;Esasy zatlary binalaryň diwarlary bolan bezeg dokma önümleri;Esasy zatlary içerki gapylar, Windows we giňişlikler bolan bezeg dokma önümleri;Esasy maksady dürli mebelleri bezemekden ybarat bezeg dokma önümleri;Esasy zat hökmünde bezeg düşekleri bilen bezeg dokma önümleri;Naharhana, hajathana gurşawyny bezemek, hajathana we sanitariýa bezeg dokma önümleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.

Goşmaça material Funksiýa boýunça klassifikasiýa

Öý dokma funksiýasyna görä klassifikasiýa edilse, antistatiki öý dokma materiallaryna, antibakterial öý dokma materiallaryna, ultramelewşe öý dokma materiallaryna bölünip bilner.Bu matalar, wezipelerine görä dürli ýerlerde ulanylyp bilner, meselem, örtüklerde ulanylýan antibakterial öý dokma materiallary, düşek gaty gowy.Ultramelewşe şöhlesine garşy durýan öý dokma matasy, perdäniň ýasaýan ilkinji materialy bolup biler

Materiallar boýunça klassifikasiýa

Maddy klassifikasiýa laýyklykda tebigy süýüm, terilen garyndysy, poliester bu üç kategoriýa bölünip bilner.Bu üç kategoriýanyň hersiniň öz artykmaçlyklary bar, mata aýratynlyklarynyň artykmaçlyklaryna görä öý dokma önümleri saýlanyp bilner.Mysal üçin, howanyň geçirijiligi we ýylylygyň siňdirilmegi ýaly arassa pagta önümleri ýaly tebigy süýüm gaty gowy, düşek önümlerini etmek üçin ulanylýar.Pureöne arassa pagta matalarynyň önüminde şunuň ýaly materialyň könelmegine çydamly we çydamly terilen ýok, sumka görnüşiniň öndürijiligi gowy, eger perde sözüni saýlasaň, terilen saýlan bolsa, terilen şeýle matalaryň önümini garyşdyrar.


Iş wagty: Iýul-09-2022