Nahar oturgyjy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  • Oturgyç örtüginiň ýokary hili ➤ gradeokary derejeli matalar oturgyjyň örtügini berk, gyralara çydamly, tabletka garşy, ýumşak we amatly edýär.Super uzyn oturgyçlaryň köpüsi üçin ajaýyp, çalt dikelýän uzalma, 360 ° ajaýyp oturgyç.
  • Oturgyç ölçegi üçin laýyk dining Uzaldylan nahar oturgyjynyň gapagy adaty we beýik arka oturgyç üçin laýykdyr.Oturgyç arka beýikligi: 22-27 ″.Oturgyç arka giňligi: 14-19 ″.Oturgyjyň arka galyňlygy: 2-4 ″.Oturgyç oturgyjynyň uzynlygy: 15-19 ″.Oturgyç oturgyç giňligi: 14-19 ″.Oturgyçyň öňdäki oturgyjynyň galyňlygy: 4-7 ″.Oturgyçlaryň arka oturgyjynyň galyňlygy: 7-12 ″.Sargyt etmezden ozal ölçeg alyň.
  • Giňişleýin ulanylyş ➤ Lellen nahar otagynyň oturgyjy, oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýän aýlaw örtüklerini ýapýar.Myhmanhana, toý, banket, dabara, bar, oturylyşyk öý bezegi we ş.m. ulanylyp bilner.
  • Easyönekeý ideg ➤ El ýuwmak ýa-da maşyn ýuwmak.Oturgyjyňyzy tegmilden, könelmekden, çyzmakdan we ýyrtmakdan goramak üçin ýeterlik galyň.köne oturgyjyňyz täze we has owadan görünsin.Şeýle hem, oturgyjyňyzyň çagalaryň çişmeginden ýa-da öý haýwanlarynyň çişmeginden we dişlenmeginiň öňüni alyp biler.
  • MASLAHATLAR 100 100% ýokary hilli hyzmat ederis. Her mesele ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Size iň oňat çözgüt hödürläris.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň